© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Profielskets Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum KERKELIJKE GEMEENTE De Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum bestaat uit ca. 100 belijdende leden en 120 doopleden. (daarnaast nog ca. 70 Ov-leden) De gemeente vormt een combinatiegemeente met de Protestantse Gemeente Tjerkwerd- Dedgum. In 2017 zal de combinatie uitgebreid worden met de Protestantse Gemeente Exmorra- Allingawier. Het doel is meer samenwerking met behoud van de eigen identiteit. De vormgeving van de nieuwe situatie is in ontwikkeling. De Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum is de enige kerkgemeenschap in het dorp. Het is een open gemeenschap waar iedereen welkom is. Kerk voor het dorp is het uitgangspunt. In het Beleidsplan komt dat ook duidelijk naar voren. De gemeente is een “zoekgemeenschap” op weg om een levende gemeente te blijven. Gezocht wordt naar nieuwe vormen in de eredienst, hoe bereik je de kinderen en jongeren, het organiseren van activiteiten van kerk-door-de-week met als doel de betrokkenheid te vergroten, de ontwikkeling van nieuwe vormen van pastoraat, enz. KERKENRAAD De Kerkenraad bestaat uit 12 ambtsdragers waarvan 6 ouderlingen, 3 diakenen en 3 ouderling- kerkrentmeesters. Er zijn een aantal vacatures. Helaas zijn deze moeilijk in te vullen. Er zal een groter beroep moeten worden gedaan op de gemeenteleden. KERKDIENSTEN Elke zondag is er een viering. Een 12-tal vieringen is in combinatie met de andere gemeenten uit het samenwerkingsverband. Deze worden wisselend in een van de drie dorpen gehouden. Vanwege de vorming van een nieuwe combinatie wordt hier nieuw beleid op gemaakt. Tot nu toe waren de gezamenlijke diensten o.a. de startdienst, de doorstartdienst, de slotdienst, de zomerdiensten, bid- en dankstond, enz. Voor een aantal diensten zijn voorbereidingscommissies. Genoemd kan worden de liturgiecommissie, de seizoencommissie en eenmalige commissies. Wel of niet samen met de predikant worden deze bijzondere diensten georganiseerd. Speciaal kan hier de jeugddienstcommissie bestaande uit jongeren uit de gemeente nog worden genoemd. GEMEENTEWERK Naast het pastoraat is het andere gemeentewerk beperkt. Genoemd kan worden o.a. het groothuisbezoek, de bezoekcommissie, de Bijbelkring en de jaarlijkse filmavond. Het doel is om het gemeentewerk in breder verband met de andere gemeenten van de combinatie weer extra gestalte te geven. Te denken valt aan gezamenlijke gesprekskringen, lezingen, cursussen, enz. KERKGEBOUWEN De gemeente bezit één kerkgebouw, de Johannes de Dooper kerk in Parrega. Voorheen was de kerk van Hieslum nog in eigen bezit, echter deze is recent overgegaan naar een Stichting. ONTWIKKELINGEN In de voorgaande rubrieken van deze profielschets zijn reeds een aantal ontwikkelingen genoemd m.b.t. de uitbreiding van de samenwerking met de omringende gemeenten. Hier kan aan toegevoegd worden dat gericht op mogelijke toekomstige ontwikkelingen er ook contact is met o.a. de protestantse gemeenten van Bolsward en die van Workum. Nu al is men welkom bij kerk-door-de-week activiteiten. De Werkgroep Gearwurking van de 3 combinatiegemeenten coördineert en zo nodig initieert de verdergaande samenwerking. (gearwurking) AANVULLENDE ZAKEN -Voor verdere informatie m.b.t. de gemeente wordt verwezen naar de website www.kerk-parrega.nl -Voor informatie m.b.t. de dorpsgemeenschap wordt verwezen naar de website www.parregea.nl -Er is een mogelijkheid voor huisvestiging in de pastorie van Parrega