© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum
Beleidsplan Protestantse Gemeente Parrega-Hieslum Leeswijzer De visie van onze gemeente is in één kernzin samen te vatten als gaan in het voetspoor van Jezus Deze visie is onder de loep gelegd van wat wordt genoemd: de drie basisbegrippen van kerk-zijn: *De mystiek of het geheim *De kiononia of de gemeenschap *De diakonia of de dienst. We worden erop uit gestuurd met een opdracht. Die opdracht mogen we handen en voeten geven in het concrete leven, in onze “handelingsvelden”. Als handelingsvelden zijn benoemd: vieren, leren, dienen, delen. In alle handelingsvelden spelen de drie basisbegrippen van kerk- zijn hun rol. Zo is de missie geformuleerd. Hoe willen we de missie ten uitvoer brengen? Door ons te bewegen binnen de handelingsvelden, daar plannen te maken en ten uitvoer te brengen. Dat is ons beleid. Per handelingsveld zijn de voornemens van de geledingen gerangschikt. Visie De kerk is apostolair. Dit betekent dat leden van de gemeente erop uit worden gestuurd. Wij zijn geroepenen. Ooit riep Jezus de leerlingen als apostelen:En Hij ging de berg op en riep tot Zich, wie Hij zelf wilde, en zij kwamen tot Hem. En Hij stelde er twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken, en om macht te hebben boze geesten uit te drijven. (Mc3:13-15) In de apostelen roept Jezus ook ons. Om mét Hem te zijn. Dat is het diepe geheim: de mystiek. De omgang met God met Wie we één mogen zijn. Als door God geroepen mensen elkaar ontmoeten, ontstaat er de gemeenschap: ‘waar twee of drie aanwezig zijn in Mijn Naam, ben ik in hun midden’. In die verbondenheid wordt de kracht gevonden ‘boze geesten’ uit te drijven. Anders gezegd: daar wordt de ‘arme’ ontmoet, aan wie we dienstbaar zijn, zoals onze Heer dat was. Deze drie vormen de basis van de ekklesia (= de kerk; de gemeente): het geheim ( de mystiek); de gemeenschap ( de koinonia) en de dienst (de diakonia). Onze visie in één kernzin is: gaan in het voetspoor van Jezus. Verwoordt deze zin de basis van de ekklesia? M.a.w. komt in deze visie het geheim boven drijven; brengt deze visie onze ontmoeting met de Heer en in Hem de ontmoeting met elkaar, onder woorden; worden we aangezet onderweg te gaan naar de ‘arme’? Als we in deze visie de basiselementen van de ekklesia herkennen, is zij een goed fundament. Missie De kerk is apostolair. Het is een onopgeefbaar element dat de Heer ons roept endat we er op uit worden gestuurd. Om – vanuit onze visie – in aanraking te willen komen met het geheim van onze Heer, om deze zoektocht in gemeenschappelijkheid te willen ondernemen en zo schatgravend de kostbaarheden en gaven van het geloof te ontdekken, steeds verrassend, steeds nieuw: stap voor stap gaan in het spoor van onze Heer. Jezus liep de ‘arme’ tegen het lijf: Hij was hen dienstbaar. Hij richtte ze op en ze volgden Hem. Ga heen, zegt Jezus, doop en leer hen te gaan in mijn spoor. Ik ben er altijd bij. (Matth.28:18-20) Wij willen vieren, leren, dienen en delen. Deze vier elementen beschouwen als handelingsvelden; daarin bewegen we ons. Daar ligt onze opdracht, onze missie. Bij vieren: hoe naderen we het geheim, hoe gaan wij in Zijn spoor? We willen in ons vieren bouwen aan gemeenschap. En: in ons vieren willen we dienstbaar zijn aan de ‘arme’.Maw. Het is onze missie ons blijvend te bezinnen over onze vieringen: over inhoud, over vorm en basis, en creativiteit. In deze bezinning willen we vasthouden aan onze visie. En dan denken we aan de zondaagse vieringen en tegelijk aan het intiem pastoraal gesprek en aan onze bestuurlijke activiteiten. We vieren onze vergaderingen en bijeenkomsten. Bij leren: leren is een permanent iets. Levenslang. Hoe maken we elkaar leergierig? Op zoek zijn naar het geheim, naar de gemeenschap en de dienst. Over het spoor van Jezus raak je nooit uitgeleerd. Onze missie is: blijvend aandacht schenken aan kinderen en jongeren; het geloofsgesprek initiëren en gaande houden, en in het bijzonder het gesprek tussen de generaties aanmoedigen. Bij dienen: dienstbaar zijn door vierend op zoek te zijn naar de mystiek van onze God. In Jezus kennen we Hem, in die Geest, in dat spoor willen we gaan. De ‘arme’ in ons wil worden gevoed. Deze zoektocht bij elkaar ontwaren schept gemeenschap, de eenzaamheid en de ik-gerichtheid voorbij. Deze gemeenschap koesteren door spoorzoekend onderweg te zijn, s wederzijdse naaste-dienst: in elkaar de verwondering ontdekken van onze rijkdom in Christus. Dienen is het handelingsveld waar we de roeping voelen ‘boze geesten’ uit te drijven. In de diakonia gaan we op zoek naar de ‘arme’ Bij delen: we delen het geheim; we delen de gemeenschap; we delen de dienst. Zó stuurde Jezus de 12 erop uit; in dat spoor verder! Beleid Welke stappen zetten we in de komende tijd om aan visie en missie gestalte te geven? We benoemen dit per handelingsveld en per bestuurlijke geleding. Vieren In samenspraak met (gast)predikant gestalte geven aan de wekelijkse eredienst en speciale diensten: kinder- en jeugddiensten; start- doorstart en slotdienst. We willen daarbij de samenwerking zoeken met de andere gemeenten in ons samenwerkingsverband. We willen ons richten op afwisseling en openheid: ieder is welkom. Dit willen we laten weten door te publiceren richting dorpsgemeenschap. Pastoraat willen we als viering beschouwen, waarin we het geheim delen, de gemeenschap ervaren en de ‘arme’ willen ontmoeten. D. We vieren de gemeenschap en dienen door de bloemendienst en de kleine attenties met Kerst en Pasen. We richten ons op de bid- en dankdienst; we vieren het geheim en de gaven van Gods schepping en bidden om kracht voor, en danken voor de gave van arbeid en dienstverlening. K. Kerkelijk goederen worden beheerd met het oog op het vieren. Het Kerkgebouw staat daarin centraal. In de route 2018-2025 stellen we ons ten doel om gemeentewerk en predikantsplaats in stand te houden in samenwerking met en Exmorra/Allingawier. In het kader van het langjarig karakter streven we naar sluitende begrotingen en jaarrekeningen. Middelen: vrijwillige bijdragen; giften; collecten en opbrengsten uit pacht. Leren O. We willen ons richten op catechese, het geloofsgesprek in kringen, huiskameravonden, filmavond, bijbels koken. D. Ons beleid is de gemeente te betrekken in de zoektocht naar de ‘arme’, zowel binnen als buiten onze gemeente: zij/hij die buiten de (sociale) gemeenschap valt, aan wie we dienstbaar kunnen zijn. K. In de kerkorganisatie staan ons belangrijke wijzigingen te wachten. We willen de betekenis daarvan voor onze gemeente(n) onderzoeken en anticiperen op evt. konsekwenties. De gemeente-activiteiten i.v.m Leren willen we faciliteren in onderlinge samenspraak. Dienen O. In het pastoraat willen we in ieder geval dienstbaar zijn aan ouderen; we gaan op zoek naar andere vormen, hierbij in ogenschouw nemend dat we in de toekomst te maken krijgen met een mindere bezetting. Ook het jongerenpastoraat willen we gestalte geven. We zijn van plan de dorpsgemeenschap te dienen dmv het sturen van kaarten ivm lief en leed; nieuwe bewoners heten we welkom. D. Onze activiteiten staan in dienst van de (kerkelijke en dorps-) gemeenschap; en in wijder verband: de aarde. Dat is: de gemeenschap wereldwijd en de schepping. In de liturgie hebben de diakenen een dienende taak bij de viering van het Heilig Avondmaal. K. Onze beheertaak is achtergrondwerk en heeft een dienende functie. Onze beroepskrachten worden gefaciliteerd. Vrijwilligers worden aangestuurd en gestimuleerd. Dienst aan de dorpsgemeenschap is het begraafplaatsbeheer. Het recht van begraven wordt afgestaan aan hen die een binding met Parrega/Hieslum hebben. Delen O. Gaan in het spoor van Jezus betekent: vreugde ondervinden. Het is ons beleid deze vreugde in onze (kerkelijke en dorps-)gemeenschap te delen; alsook met de gemeente met wie we samenwerken. D. Gaan in het spoor van Jezus is: gedeelde barmhartigheid. K. We delen wat we bezitten en toebedeeld krijgen ten dienste van onze gemeente, van de gemeenten in het samenwerkingsverband en van de sociale gemeenschap. Zo willen we in Jezus’ spoor gaan.